Diagnostický a výchovně terapeutický pobyt trvá  zpravidla 6 - 8 týdnů. Pobytové zařízení je v provozu v průběhu celého školního roku. Klienti jsou přijímáni na základě žádosti obou rodičů nebo zákonných zástupců, na základě doporučení ambulantního pracoviště SVP, popř. z rozhodnutí soudu. Pobyt klientů je dobrovolný. Důraz se klade na vysokou motivaci klientů. Při nástupu klientů do SVP se uzavírá písemná dohoda s rodinou klienta.

Pobytová péče se doporučuje klientům v případech, kdy se ambulantní péče ukáže být nedostatečná.

Výhody pobytové péče:

Intenzivnější a komplexní možnost působení na klienta

Snadnější poskytování okamžité zpětné vazbyIMG 3309

Dočasné zamezení negativního vlivu na dítě a jeho mnohdy nefungujícího prostředí

Možnosti poskytnutí prožitku korektivních zkušeností

Snadnější nácvik žádoucích sociálního chování

Hlavní nabízená náplň

Práce ve SVP vychází z principů komunitního soužití, kde se spolu setkávají klienti, pedagogičtí pracovníci, terapeuti a výchovní pracovníci. Práce s klienty se opírá o pozitivní motivaci, rozšiřování možností, práci na náhledu klientů a uvědomění si zodpovědnosti za svoje rozhodnutí, chování a následky pro vlastní života svoji budoucnost. Klienti si plní povinnou školní docházku, náplň výuky vychází ze vzdělávacích úkolů zadaných školou klienta a zformulovaných v individuálně vzdělávacím plánu.

Vzdělávání

Výuka probíhá v malé skupině (max. 8 dětí) - je realizována na základě individuálního vzdělávacího plánu klienta.

Důraz je kladen na spolupráci a sociálně žádoucí komunikaci mezi klienty navzájem i mezi klienty a pracovníky.

Během pobytu jsou děti zkoušeny a dostávají známky.

V odpoledním programu je akcentována školní příprava.

V průběhu výuky a školní přípravy jsou klienti pod neustálým dohledem odborných výchovných a pedagogických pracovníků SVP.

 

Pracovní aktivity

Pravidelná a přiměřená pracovní činnost patří k významnému článku žádoucího vývoje osobnosti dítěte. Klienti jsou pravidelně zapojováni do pracovních aktivit,  jako jsou příprava palivového dřeva, úklidy, příprava a údržba nářadí, pomocné práce při přípravě jídla apod.

 

Volný čas

Naší snahou je vést a motivovat klienty k aktivnímu trávení volného času. Do nabídky volnočasových aktivit mj. patří sportovní aktivity (pohybové a míčové hry venku i v tělocvičně, turistika, cyklistika, stolní tenis, florbal, fotbálek, kroket a jiné), estetické činnosti (pracovního a výtvarného charakteru, keramika a další, návštěvy divadla, koncertů, kina, muzikálů, výstav), poznávací výlety apod.

V průběhu volnočasových aktivit jsou děti pod metodickým a zároveň přátelským dohledem a vedením speciálních pedagogů a příležitostně také psychologů SVP.

Specializovaná péče

Ve spolupráci s psychologem či speciálním pedagogem probíhá příjem klienta do pobytového programu. Klienti  procházejí komplexním psychologickýma speciálně pedagogickým vyšetřením. Pod vedením psychologa je pak vypracován individuální program rozvoje osobnosti dítěte, obsahující charakteristiku specifických potřeb klienta, doporučené metody, přístupy a prognózu dalšího vývoje.

Rodinná, individuální a skupinová terapie, Biofeedback

Skupina klientů na pobytovém oddělení se pravidelně schází v komunitní skupinové práci, kde se pod vedením pracovníků SVP mluví o tématech souvisejících se žádoucím chováním.  V rámci pobytu probíhá v případě potřeby individuální terapie s dítětem. Důležitou součástí práce je také zapojení a spolupráce s rodinou dítěte. V případě potřeby doporučujeme individuální i párovou terapii pro rodiče, dále také komplexní práci s rodinou klienta.

Další účinnou terapeutickou metodou je EEG Biofeedback. Jedná se o neinvazivní terapii, která je zaměřená na biologickou zpětnou vazbu, při níž se využívá počítačová hra. Tato hra se ovládá mozkovou činností za pomocí snímací elektrody, připevněné na hlavě. EEG BF pomáhá celkově zlepšit mozkovou činnost a dosahuje vynikajících výsledků nápravy v oblastech poruch chování, paměti, spánku, depresí, noční enurézy, nervozity…

 

Ukončení pobytu

Po ukončení pobytu je o klientovi zpracována komplexní závěrečná zpráva, která vychází z diagnostiky a je podpořena o zkušenost pracovníků s klientem v průběhu pobytu v SVP. Klíčovou částí závěrečné zprávy je zhodnocení potenciálu klienta – jeho vnitřních zdrojů, rezerv, motivace a z tohoto vycházející doporučení jak vzdělávacích, tak výchovných priorit. Děti přijaté na základě žádosti zákonných zástupců se vracejí zpět do rodiny, potažmo do nabídnuté ambulantní péče střediska výchovné péče. Ukončení pobytu je podstatnou součástí a završením celého procesu a je kladen mimořádný důraz na závěrečný pohovor s klientem a poté s celou jeho rodinou.